Zespół Szkół nr 8

Statut szkoły

Podstawa prawna

Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
  3
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dz. U. z 2014 r. poz. 1157);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 843);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
 • Rozporządzenia MENiN z dn. 24 sierpnia 2021 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Liceum – należy przez to rozumieć XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

2) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni;

3) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 – należy przez to rozumieć zarówno XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni jak i Szkołę Podstawową nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni;

4) Oddziały przedszkolne – „zerówki”, organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy;

5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni;

6) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8;

7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów uczniów;

9) wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole Podstawowej nr 37 lub XVII Liceum Ogólnokształcącym;

10)   egzaminie – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany pod koniec klasy VIII;

11) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie.

§ 2

 1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8.
 2. Siedziba: ul. Wiczlińska 50A, 81-578 Gdynia.
 3. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: ul. Wiczlińska 93 w Gdyni.
 4. ZSO nr 8 jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni, Al. marsz. Piłsudskiego 52/54
  81-382 Gdynia.
 5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 6. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miasta Gdyni.
 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 8. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Prawną podstawą działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest akt założycielski, a także niniejszy Statut.

§ 3

 1. Cykl kształcenia trwa odpowiednio:
  1. w szkole podstawowej: 8 lat od I do VIII klasy,
  2. w liceum odpowiednio: 3 lata dla uczniów kończących gimnazjum lub 4 lata dla uczniów kończących ośmioklasową szkołę podstawową.
 2. Do Liceum mogą uczęszczać uczniowie po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
 3. W szkole organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. zerówkę, jeśli umożliwiają to warunki organizacji pracy szkoły.
 4. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom klas 0-3 możliwość korzystania ze świetlicy. Warunkiem uczestnictwa dziecka w świetlicy jest przedstawienie przez oboje rodziców oświadczenia o zatrudnieniu. Pracę świetlicy reguluje odrębny regulamin.

§ 4

 1. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus. Na początku roku szkolnego rodzic otrzymuje hasło i login do e-dziennika, co poświadcza podpisem u wychowawcy.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły oraz sposoby ich realizacji

§ 5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych
na jej podstawie, a także zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym,
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 

 

2. Głównym celem działania Szkoły jest:

        1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia
            odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
            kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
        2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
        3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
        4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich
              i wolności;
        5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na
             zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz
             prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku
             i osiągniętego rozwoju.

 

3. Celem kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest:

         1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
określonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły;
         2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
              podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
         3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
              funkcjonowanie we współczesnym świecie;
         4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
         5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym
              dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
         6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym
               oraz uczenia się przez całe życie.

§ 6

1. Do zadań ZSO nr 8 należy w szczególności:

          1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz zapewnianie 
             bezpieczeństwa podczas zajęć w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz wytyczne MEN i GIS;

          2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb; 7

          3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny                       i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności                                                  światopoglądowej i wyznaniowej;

         4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla                      przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

         5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i                                        edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

          6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie                do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

          7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad                          higieny psychicznej; organizowanie zajęć rewalidacyjno– wychowawczych i specjalistycznych;

          8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub                     poszczególnego ucznia;

          9) wyposażanie ZSO nr 8 w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych,                 wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły;

         10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych                         społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami                   rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, w formach i na zasadach określonych w                                   odrębnych przepisach;

         11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

         12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i                               religijnej;

         13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w                    trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

         14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie

         15) realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym czasie;

         16) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu                                       przygotowania uczniów;

         17) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub                               wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

         18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw                       wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

         19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć                                           pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

         20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im                                    samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły;

         21) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia                                       środowiska sprzyjającego zdrowiu;

         22) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. Policją, stowarzyszeniami, rodzicami;

         23) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i                  społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej                    wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do                      uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

         24) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw                            poszanowania dla innych kultur i tradycji;

         25) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw                              wobec problemów ochrony środowiska;

         26) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

         27) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i                          wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-                                        komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

         28) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i                                        wykorzystywania mediów oraz zasobów sieciowych w Internecie;

         29) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu                              egzekucyjnym w administracji;

         30) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami                          określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

          31) organizowanie konkursów zewnętrznych przedmiotowych i rozwijających zainteresowania; 9

         32) organizowanie nauczania zdalnego w oparciu o aktualne przepisy oraz w porozumieniu z organem                       prowadzącym szkołę oraz SANEPID- em

§ 7

ZSO nr 8 współpracuje ze środowiskiem zewnętrznym, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań w miarę możliwości organizacyjnych i lokalowych.

§ 8

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły. Wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły wykorzystuje do doskonalenia jakości swojej pracy.

§ 9

Statutowe cele i zadania realizują nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradniami pedagogiczno – psychologicznymi, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 10

1. Praca dydaktyczno – wychowawcza w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę                       programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych                   edukacji przedmiotowych.

2. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.

3. Programy nauczania dopuszcza do użytku Dyrektor.

4. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

§ 11

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy,                   zapewniając zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania oddziału.

2. Dyrektor wyznacza do pomocy wychowawcy nauczyciela, zwanego dalej zastępcą wychowawcy. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale z powodów organizacyjnych lub        w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego albo na wniosek rodziców uczniów danego            oddziału

§ 12

1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych poprzez:

          1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Rozdziale 7 niniejszego Statutu;

          2) pełnienie dyżurów nauczycieli; zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów                  ustala Dyrektor; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.05 i trwa do zakończenia zajęć;

          3) opracowanie, w miarę możliwości, planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w                          poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu zgodnie z zasadami ochrony zdrowia                i higieny pracy;

          4) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach zgodnie z przepisami;

          5) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

          6) przygotowanie terenu oraz obiektów szkolnych zgodnie z przepisami;

          7) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów do opieki nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i                  wycieczkach poza teren Szkoły;

          8) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

          9) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.

2. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia przebywającego bez opieki poza jej terenem w terminie          wyznaczonym planem lekcji oraz nie zapewnia opieki uczniom przebywającym na terenie szkoły poza                wyznaczonym planem lekcji ucznia

§ 13

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną ipsychologiczną nad uczniami.

2. Uczniowie zdolni otaczani są opieką, a w szczególności:

          1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku                           nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

          2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów;

          3) nawiązuje się współpracę z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;

          4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;

          5) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia; 11

          6) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

3. Za zgodą rodziców w Szkole zakładane są uczniom konta mailowe, które służą wyłącznie do użytku edukacyjnego wewnątrz organizacji.

4. Szkoła uczy kultury świadomego korzystania z mediów

§ 14

1. Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną poprzez:

          1) realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;

          2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

          3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy ze                                       specjalistami;

          4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;

          5) działania pedagoga i psychologa szkolnego;

          6) współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,               spotkań ze specjalistami.

§ 15

1. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół         nauczycieli powoływany przez Dyrektora.

2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby                  środowiska

§ 16

1. Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny uchwala Rada Pedagogiczna
   w porozumieniu z Radą Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.

2. Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom w formie określonej w
    zarządzeniu Dyrektora.

Rozdział 3

Organy Szkoły oraz ich kompetencje

§ 17

1. Organami Szkoły są:

          1) Dyrektor; 

          2) Rada Pedagogiczna;

          3) Rada Rodziców;

          4) Samorząd Uczniowski.

 

2. Dopuszcza się możliwość utworzenia Rady Szkoły.

3. Każdy z organów wymienionych w ust.1 działa zgodnie z ustawą. Organy kolegialne funkcjonują według            odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze                        Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.

§ 18

1. Dyrektor:
          1) kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
          2) jest organem nadzoru pedagogicznego;
          3) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
          4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.


2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa i inne
4. przepisy szczegółowe.

§ 19

1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w szczególności:
          1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
          2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest
              odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
              zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej ZSO;
          3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
              stanowiących;
          4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
          5) przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne
              wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
              do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
              pedagogicznego;
          6) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
          7) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie
              obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
          8) współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
          9) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji;
          10) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych
                wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
          11) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych;
          12) w rozdziale 4 niniejszego Statutu; odpowiada za realizację zaleceń wynikających
                z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
          13) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów;
          14) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
          15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym                           organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
          16) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły
                przedmiotowe i problemowo zadaniowe:
          17) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, informatyki,
               drugiego języka w oparciu o odrębne przepisy;
          18) udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi
                przepisami;
          19) kieruje ucznia do Szkoły dla dorosłych, zgodnie z przepisami w sprawie przypadków,
                o których do publicznej lub niepublicznej Szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę,
                która ukończyła 16 lub 15 lat;
          20) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie;
          21) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
          22) stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
                 i religijnej uczniom;
          23) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
          24) na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
                 poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca
                danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
                z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;
          25) wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć
                dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
          26) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
                 i sprawdzających na zasadach określonych w Statucie ZSO;
          27) w razie konieczności ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby
                edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
                zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach
                zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
          28) współdziała ze szkołami wyższymi oraz ośrodkami kształcenia nauczycieli w sprawie
                organizacji praktyk studenckich.

§ 20

1. Dyrektor organizuje działalność Szkoły, a w szczególności:

          1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

          2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
              oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
          3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
          4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły,
              w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków
              pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
          5) dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
          6) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Szkoły;
          7) opracowuje projekt planu finansowego ZSO i przedstawia go do zaopiniowania
              Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
          8) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi
              odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
          9) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
              technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
         10) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
         11) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku ZSO;
         12) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji ZSO
               zgodnie z odrębnymi przepisami;
         13) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych

§ 21

1. Dyrektor ZSO prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności: 

          1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

          2) powierza pełnienie stanowiska wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach                                           kierowniczych;

          3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych                                       zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych;

          4) opracowuje regulamin premiowania pracowników obsługi i administracji;

          5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

          6) przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom                                   administracji i obsługi;

          7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

          8) udziela urlopów zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela i ustawą Kodeks pracy;

          9) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

        10) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z kryteriami opracowanymi przez organ                           prowadzący;

        11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

        12) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

        13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 22

1. Dyrektor:

          1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

          2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;

          3) stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania                         prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole;

          4) udziela urlopu naukowego uczniowi przygotowującemu się do konkursu, zawodów lub olimpiady na                  szczeblu pozaszkolnym na pisemny wniosek wychowawcy, rodzica lub pełnoletniego ucznia, po                            uzyskaniu przez niego informacji o uczniu od szkolnego opiekuna konkursu.

§ 23

1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym            przez organ prowadzący. 

2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie                          określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 24

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ZSO nr 8.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. Zasady działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły.

§ 25

1. W Szkole działa Rada Rodziców. Zespół Szkół posiada dwie niezależne Rady Rodziców: Rada Rodziców SP37 i Rada Rodziców XVII LO. Każda Rada ma swojego przewodniczącego, przy czym nie może być to ta sama osoba.

2. Zasady jej działania określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 26

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3. Samorząd Uczniowski może zainicjować wspólnie z Dyrektorem wybór Rzecznika Praw Ucznia według                Regulaminu powoływania i działania Rzecznika Praw Ucznia.

4. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegają wg Regulaminu Wyborów do SU.

5. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. Zasady jej funkcjonowania są określone w Regulaminie                          Spółdzielni Uczniowskiej.

§ 27

1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając                 swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny; plany działań powinny być uchwalone                      (sporządzone) do końca września; kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich                powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych      zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu                  uprawnionego. 

4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów         w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj.                  Prezydium Rady Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie            ustnej na jej zebraniu.

6. Wnioski i skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia uczniów według          zasad określonych w Statucie.

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych w § 28                   niniejszego Statutu.

9. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych          organów Szkoły organizuje Dyrektor.

§ 28

1. W przypadku sporu pomiędzy organami Szkoły:

          1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji
             należy do Dyrektora;
          2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze
              stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
          3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
          4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie
              zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.


2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor,
powoływany jest Zespół Mediacyjny, w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela
do pracy w zespole.


3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję
w drodze głosowania.


4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.


5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

§ 29

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ZSO tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

          1) Wicedyrektorów;

          2) głównego księgowego;

          3) kierownika administracyjnego;

          4) kierownika technicznego;

          5) kierownika stołówek;

          6) kierownika świetlicy.

2. Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności, zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

§ 30

1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły; właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.

 

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy; decyzję o zakończeniu pierwszego okresu podejmuje corocznie Dyrektor i podaje do wiadomości w kalendarzu szkolnym. Drugi okres kończy się datą podaną w kalendarzu organizacji roku szkolnego przez MEN.

          1) w systemie klasowo – lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonej innowacji pedagogicznej lub w innych uzasadnionych przypadkach np. nauczanie zdalne. 

          2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym Statucie;

          3) w strukturach międzyoddziałowych dla zajęć wychowania fizycznego;

          4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia etyki, projekty, koła zainteresowań;

          5) W formie nauczania zdalnego i hybrydowego;

          6) w toku nauczania indywidualnego;

          7) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

          8) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza Szkołą;

          9) w formie zajęć pozalekcyjnych: grupy tematyczne, koła przedmiotowe, koła zainteresowań, grupy projektowe, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; udział ucznia w tych zajęciach jest dobrowolny;

          10) w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia; w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne, zawodoznawcze i krajoznawcze, wymiany międzynarodowe;

          11) w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły dopuszcza się prowadzenie zajęć międzyoddziałowych.

4. Dyrektor na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

5. Szkoła umożliwia uczniom działania w ramach wolontariatu, którego celem jest:

          1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

          2) kształtowanie postaw prospołecznych;

          3) inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu;

          4) angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej;

          5) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;

          6) kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

§ 31

1. Uczniowie klas pierwszych przy dokonywaniu zapisu do Liceum składają deklarację wyboru poziomu                 nauczania języka nowożytnego. 

2. Na zajęciach edukacyjnych z informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24                      uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych      w pracowni komputerowej.

3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania      znajomości języka, zajęcia mogą być prowadzone są w grupach międzyoddziałowych do 24 uczniów.

4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów; dopuszcza się                        tworzenie grup międzyoddziałowych.

§ 32

1. Dyrektor opracowuje szkolny plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres kształcenia z                 zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych
   w przepisach prawa.
2. Na życzenie rodziców Szkoła organizuje naukę religii i etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
    wychowania do życia w rodzinie.
4. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.3, jeżeli jego rodzice zgłoszą
    Dyrektorowi pisemną rezygnację z udziału ucznia w zajęciach; zajęcia nie podlegają
    ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej oraz na
    ukończenie Szkoły przez ucznia.

§ 33

1. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu.

2. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, w tym trzy przerwy trwające 20 minut.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie klasy z zajęć edukacyjnych po wcześniejszym              poinformowaniu uczniów.

§ 34

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie:

          1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego;

          2) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły;

          3) zapewnienia pomocy materialnej uczniom;

          4) wyjaśniania problemów wychowawczych, przyjmowania wniosków, wskazówek dotyczących pracy                        Szkoły; 

 

2. Szkoła zapewnia uczniom szafki, w których uczniowie mogą przechowywać materiały dydaktyczne,                     jedzenie i inne przedmioty związane z edukacją.

 

3. Uczniowie nie mają prawa przechowywać w szafkach alkoholu, napojów energetyzujących, narkotyków,             leków, papierosów, zapalniczek, substancji psychoaktywnych oraz niebezpiecznych narzędzi i innych                   nielegalnych materiałów. W przypadku podejrzenia o posiadanie ww. przedmiotów, uczeń w obecności             dyrektora lub wicedyrektora szkoły zostanie poproszony o otworzenie szafki i wyjęcie z niej wszystkich                 przechowywanych rzeczy. W przypadku odmowy dyrektor wzywa policję i opiekunów prawnych.

§ 35

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
   programu nauki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok lub program mogą wystąpić:
   uczeń – za zgodą rodziców; rodzice ucznia; wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący
   zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców ucznia.
3. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do
    wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje
    program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.
5. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel
    prowadzący zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca
    metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.
6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 Dyrektor zasięga opinii Rady
7. Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.
8. Na podstawie pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej występuje do
    organu prowadzącego o środki na realizację indywidualnego toku nauczania. Ilość
    przyznanych godzin zależy od decyzji organu prowadzącego.
9. Odmowa zezwolenia wymaga od Dyrektora wydania decyzji administracyjnej.
10. Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok szkolny.
11. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
12. Uczeń realizuje indywidualny tok lub program nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13. Rezygnacja z indywidualnego toku lub programu nauki oznacza powrót do normalnego
     trybu pracy i oceniania.
14. Uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu.
15. Kontynuowanie indywidualnego toku lub programu nauki jest możliwe w przypadku
     zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego.
16. Decyzję w sprawie realizacji przez ucznia indywidualnego toku lub programu należy
      każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
17. Wyniki klasyfikacji ucznia wpisuje się na bieżąco do arkusza ocen ucznia.
18. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
      należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami;

19. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować
     w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

§ 36

1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

          1) teczkę wychowawcy klasy;

          2) dzienniczek ucznia (opcjonalnie);

          3) chmurę cyfrową szkoły.

3. Teczka wychowawcy klasy jest własnością Szkoły; przechowywana jest do końca cyklu edukacyjnego.

§ 37

1. Do realizacji zadań statutowych ZSO nr 8 posiada:

          1) sale lekcyjne;

          2) dwie biblioteki;

          3) dwie czytelnie;

          4) pokoje cichej pracy;

          5) trzy świetlice;

          6) aulę;

          7) pracownie komputerowe;

          8) dwie sale gimnastyczne;

          9) salę do ćwiczeń ruchowych;

          10) dwa boiska zewnętrzne;

          11) siłownię na świeżym powietrzu;

          12) dwa place zabaw

          13) dwie jadalnie.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz                          organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania oraz                      wytycznych organu prowadzącego; arkusz organizacyjny Szkoły musi być zaopiniowany przez Radę                     Pedagogiczną i związki zawodowe. Podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący.

 

4. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników      zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków          przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

§ 38

1. Dyrektor ZSO nr 8 może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktycznowychowawczych o strukturze             międzyoddziałowej.

§ 39

1. Zajęcia, o których mowa w § 38, mogą mieć różne formy w szczególności mogą dotyczyć
   przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu lub mogą dotyczyć np.
   organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
2. Organizację zajęć wyjazdowych regulują przepisy Regulaminu Organizowania Wycieczek

§ 40

1. W Szkole działają następujące zespoły nauczycielskie:
          a) wychowawczy;
          b) zespoły problemowo – zadaniowe: humanistyczny, matematyczny, przyrodniczy,
               nauczania wczesnoszkolnego, nauczycieli wf i informatyki oraz języków obcych i inne
               w zależności od potrzeb szkoły.
2. Wszystkie zebrania zespołów są protokołowane.
3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września,
    a dokumenty przekazane Dyrektorowi Szkoły.

§ 41

1. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą wychowawcy wszystkich oddziałów, a jego
    przewodniczącym jest Dyrektor.
2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust.1, należy w szczególności:
          1) analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być
             zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów, jak i rodziców
             oraz uwzględniać założenia Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
          2) ocenianie efektów pracy wychowawczej;
          3) wspólne wypracowywanie sposobów rozwiązywania problemów;
          4) ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów.
3. Zebrania Zespołu odbywają się co najmniej jeden raz w okresie oraz w miarę bieżących
    potrzeb – także z inicjatywy pedagoga, psychologa lub Dyrektora.

§ 42

1. W Szkole działają zespoły problemowo – zadaniowe;
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub wskazany przez
    Dyrektora Szkoły.
3. Do zadań zespołu problemowego należy w szczególności:
          1) ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór
              podręczników;
          2) zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem
              takich jak: wystawy, konkursy, inscenizacje, wycieczki;
          3) ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów
              porównawczych oraz opracowanie ich wyników;
          4) nadzorowanie przygotowania uczniów do olimpiad, konkursów, egzaminów;
          5) udział przedstawicieli zespołu w doskonaleniu zawodowym.
4. Zespoły problemowe spotykają się według potrzeb.

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole

§ 43

W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno– pedagogiczną, która udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.

§ 44

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
          1) rodzicami;
          2) psychologiem szkolnym;
          3) pedagogiem szkolnym;
          4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
          5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
          1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i terapii pedagogicznej;
          2) zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
          3) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
          4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
          5) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się
              w trudnej sytuacji życiowej.

§ 45

1. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi wymaga zgody rodzica.
2. Objęcie dziecka systematyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga zgody
    rodziców.
3. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne
    trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
    wynikających z podstawy programowej.
4. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji
    rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
5. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog lub psycholog.

§ 46

1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog lub psycholog w terminach           podawanych na stronie internetowej Szkoły.

2. Zajęcia indywidualne odbywają się w domu, w szkole lub online w zależności od sytuacji wynikającej z                potrzeb szkoły i ucznia.

§ 47

1. Współdziałanie Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:
          1) omawianiu z rodzicami trudności ucznia i wskazaniu możliwości zgłoszenia się
              z uczniem do poradni;
          2) zwracaniu się przez pracowników poradni, za zgodą rodziców, z pisemną prośbą do
              Dyrektora w przypadku konieczności poszerzenia diagnozy psychologiczno –
              pedagogicznej o opinie nauczycieli.

2. Procedura rozwiązywania problemów zdiagnozowanych przez pracowników
    pedagogicznych Szkoły lub poradni obejmuje:
          1) rozmowę z wychowawcą;
          2) rozmowę wychowawcy z rodzicami (opiekunami prawnymi);
          3) zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na podjęcie działań;
          4) podjęcie współpracy ze specjalistami;
          5) w sytuacjach szczególnych o sprawie jest informowany Dyrektor;

§ 48

1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który ma na
    celu wspomaganie ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.
2. Doradztwo zawodowe prowadzone jest w następujących formach:
          1) zajęcia z wychowawcą klasy;
          2) zajęcia z psychologiem i pedagogiem;
          3) zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego;
          4) realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie;
          5) udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego rodzicom.

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 49

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 50

1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
          1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
          2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia
              opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
          3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
              i doskonaleniem zawodowym.
          4) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
              edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
              psychofizycznych ucznia.

§ 51

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
   a w szczególności:
          1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
              przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
          2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
          3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
              uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
          4) Współpraca z pedagogiem i psychologiem w celu stałego monitorowania
               i rozwiązywania sytuacji trudnych i problemowych.

§ 52

1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
    ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród
    i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne
    formy nagradzania i motywowania wychowanków.
2. Wychowawca przekazuje opiekunowi Samorządu Uczniowskiego rekomendacje
    dotyczące uczniów kandydujących do SU.
3. Wychowawca po uzyskaniu opinii szkolnego opiekuna występuje do Dyrektora
     z pisemnym wnioskiem o udzielenie urlopu naukowego uczniowi przygotowującemu się
     do konkursu, turnieju lub olimpiady na poziomie pozaszkolnym.
4. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
          1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, Teczkę Wychowawcy;
          2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
          3) wykonuje inne czynności administracyjne zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych,
              poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

§ 53

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi
   sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
    odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także
    odbywać wymagane Szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
    Dyrektora.

§ 54

1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia
   zastępstwa i poinformowania o tym fakcie Dyrektora lub wicedyrektora.
2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
    biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane
    po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki
    ochrony indywidualnej.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia zzagrożonych
    miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
4. Nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
    być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla
    bezpieczeństwa.
5. Nauczyciele zobowiązanisą do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
    edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać szkolnej Instrukcji Bezpieczeństwa
    Pożarowego i innych procedur obowiązujących w Szkole.
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
    przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych.
8. Nauczyciel zobowiązany jest podać zakres materiału oraz wyznaczyć termin zaliczenia
    materiału w okresie nie dłuższym niż do 30 marca uczniowi, który nie uzyskał
    klasyfikowania za I semestr.

§ 55

1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
          1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
          2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
          3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
          4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia
          5) zasadami bezpiecznego poruszania się w szkole oraz w przestrzeni zewnętrznej
              należącej do terenu szkoły.
2. Wychowawca na początku roku szkolnego przekazuje rodzicom uczniów login i hasło do
Librusa.

§ 56

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na stanowiskach administracji i obsługi są
   pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach
   samorządowych.
2. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
    obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków
    jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 57

1. Zakresy obowiązków pracowników określone są w Regulaminie Organizacyjnym Szkoły.
2. W ZSO utworzone są stanowiska wicedyrektorów. Na stanowisko wicedyrektora
    powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

§ 58

1. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu ze
    związkami zawodowymi działającymi w Szkole.
2. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych
    w Regulaminie Pracy. Zapoznanie się z Regulaminem Pracy pracownik potwierdza
    własnoręcznym podpisem.
3. W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
    przepisami prawa, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników oświaty.

Rozdział 6

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 59

1. Ocenianiu podlegają:
          1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
          2) zachowanie ucznia.


2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
    poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
    do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
    w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.


3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
    nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
    społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.

§ 60

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz klasyfikacji śródrocznej i rocznej
uczniów są określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

§ 61

1. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w Szkole w ciągu roku szkolnego
   podzielonego na dwa semestry.
2. Termin klasyfikacji ustala Dyrektor Szkoły.

§ 62

1. Nauczyciele ustalają kryteria wymagań w przyjętej sześciostopniowej skali ocen
   bieżących, śródrocznych i rocznych oraz informują o nich uczniów na początku roku
   szkolnego.
2. Szczegółowe wymagania edukacyjne i formy sprawdzania osiągnięć określone zostały
    w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

§ 63

1. Szczegółowa skala i waga ocen bieżących z zajęć edukacyjnych znajduje się w WZO
   SP 37m i WZO XVII LO.

§ 64

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie:
          1) douczania pozalekcyjnego;
          2) zorganizowanej samopomocy koleżeńskiej

§ 65

1. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
2. Wyniki klasyfikacji rocznej zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 66

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są określone w Regulaminie WZO.

§ 67

Warunki i tryb odwołań od półrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
zachowania są określone w Regulaminie WZO.

§ 68

Zasady organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych są określone w WZO

§ 69

1. Warunki ukończenia Szkoły zostały określone w WZO.
2. Warunki ukończenia Szkoły z wyróżnieniem zostały określone w WZO

§ 70

1. W ostatniej klasie Liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2. Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach
    wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki
    w Liceum, określonych w odrębnych przepisach CKE.
3. Szczegółowe przepisy związane z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego
    opisuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
    w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
     i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
     (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

§ 71

1. Uczniowie zostają zapoznani z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania przez
   wychowawców w pierwszym miesiącu nauki.
2. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów klasy pierwszej zostają poinformowani o WZO.
3. Kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów podają do wiadomości
    uczniów nauczyciele z danego przedmiotu.

§ 72

1. Ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania dokonuje się po każdym roku jego
   stosowania oraz po trzech latach funkcjonowania całego systemu.
2. W celu przeprowadzenia ewaluacji zostaje powołany przez Radę Pedagogiczną zespół do
    spraw ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, opracowuje procedurę ewaluacji systemu
    w porozumieniu z zespołami przedmiotowymi i samorządem szkolnym.

Rozdział 7

Organizacja zajęć edukacyjnych

§ 79

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

          1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

          2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

                    a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach                                  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

                    b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program

                         nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów

                         nauczania; 

          3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

          4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

           5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich                      aktywności i kreatywności;

          6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII oraz licealnych.

2. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione zajęcia edukacyjne w porozumieniu z organem                    prowadzącym i rodzicami.

3. W zakresie realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
          1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

          2) biblioteki;

          3) świetlicy;

          4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;

          5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

          6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki ucznia

§ 80

1. Uczeń przygotowujący się do konkursu, turnieju lub olimpiady na poziomie pozaszkolnym ma prawo do              urlopu naukowego do 5 dni, udzielanego przez Dyrektora na pisemny wniosek wychowawcy po uzyskaniu        opinii szkolnego opiekuna.

2. Każdy uczeń Szkoły ma prawo do: 
          1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; 
          2) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

          3) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych; 
          4) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

           5) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w                     Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

          6) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
          7) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi                            możliwościami i umiejętnościami;

          8) realizacji programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
          9) indywidualnego nauczania, indywidualnego programu lub toku nauki, po spełnieniu wymagań                               określonych w odrębnych przepisach;

         10) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego; 
          11) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez                    Dyrektora;

          12) wpływania na życie szkolne poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim; 
          13) zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania                   pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

          14) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw  innych;

           15) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii ( na ten czas nie zadaje się                      żadnych prac). Nie należy przeprowadzać pisemnych prac sprawdzających ani oceniać wypowiedzi                      ustnych w pierwszych 2 dniach po przerwach świątecznych i feriach, chyba że uczeń wyrazi na to                          zgodę;

          16) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 
          17) w przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą złożyć                             pisemną skargę do Dyrektora;

          18) skarga jest rejestrowana w dniu otrzymania w rejestrze skarg, który znajduje się u Dyrektora;
          19) w ciągu 7 dniu od daty złożenia skargi uczeń lub rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują na piśmie                       odpowiedź od Dyrektora.  

§ 81

1. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek: 

          1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie; godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i                     poza nią;

          2) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i                               wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych;

          3) zaliczenia materiału z danego przedmiotu w okresie nie dłuższym niż do 30 marca w przypadku                            braku podstaw do klasyfikacji za I semestr; zakres materiału oraz termin zaliczenia są uzgadniane z                     nauczycielem przedmiotu;

          4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli oraz                                ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

          5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

                    a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;

                    b) szanowania prywatności, godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi;

                    c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności; 

          6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
          7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia oraz przebywania na terenie  

              szkoły w czasie określonym planem lekcji; 

          8) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach                                 Oceniania;

          9) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; noszony ubiór nie może zawierać nadruków,                                      emblematów i gadżetów, które mogą wskazywać na przynależność do jakiejkolwiek subkultury lub                      akceptację ruchu społecznego przyzwalającego na stosowanie środków odurzających oraz                                     przemocy psychicznej i/lub fizycznej, mających charakter obraźliwy, prowokacyjny, nawołujący do                         nienawiści lub wywołujący agresję;

          10) noszenia stroju galowego w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w czasie uroczystości                        szkolnych, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

          11) zmiany obuwia w okresie jesienno – zimowym w wyznaczonym przez Dyrektora okresie;
          12) respektowania zakazu poruszania się po terenie szkoły w butach na wysokich obcasach;

          13) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na                              równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych;
          14) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej; 
          15) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; 
          16) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów:                  nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających, dopalaczy, nie palić                                          e-papierosów;

          17) pomagania kolegom w nauce, a w szczególności tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od                     nich niezależnych;

          18) przestrzegania zasad higieny osobistej; uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd                         oraz o higienę osobistą; strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany;                         fryzura powinna być schludna, młodzież męska przychodzi na zajęcia starannie ogolona lub z                                 zadbanym zarostem, a w przypadku długich włosów powinny być one związane na zajęciach;                                biżuteria nie może być wyzywająca; obowiązuje zakaz noszenia biżuterii na zajęciach wychowania                        fizycznego;

          19) realizacji projektu społecznego. 

 

§ 82

1. Uczniowi nie wolno:

          1) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków o podobnym                      działaniu;

          2) wnosić na teren Szkoły ani posiadać alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
          3) palić tytoniu oraz e-papierosów, pić alkoholu a także używać, użyczać i sprzedawać narkotyków,                              środków odurzających, dopalaczy zarówno w Liceum jak i poza nim;

          4) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu; 
          5) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć; 
          6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych i egzaminu zewnętrznego;
          7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody                                         zainteresowanych oraz nauczyciela;

          8) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych oraz innych nośników elektronicznych;                  w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły;

          9) zapraszać obcych osób do Szkoły bez wiedzy Dyrektora. 

§ 83

Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody. 

§ 84

1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych oraz samowolnie oddalać się z terenu              Szkoły w czasie wynikającym z planu zajęć oraz podczas przerw.

3. Uczeń liceum może opuścić teren szkoły między zajęciami na pisemny wniosek rodzica lub jako osoba                dorosła po złożeniu pisemnego oświadczenia do dyrektora, ma jednakże obowiązek powrotu przed                      rozpoczęciem kolejnej lekcji. Jeżeli uczeń 2 razy spóźni się na kolejne zajęcia, wychowawca ma prawo                    anulować zgodę na wyjścia przez najbliższy miesiąc. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia, który        nieprawnie opuścił jej teren.
4. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy na                           podstawie informacji rodzica. Zasady zwalniania ustala wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności       uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę zastępcy wychowawcy lub wicedyrektora/Dyrektora.

5. W przypadku nieobecności ucznia powyżej trzech dni nauki rodzic ucznia/ uczeń pełnoletni winien zgłosić        powód nieobecności; niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować nieusprawiedliwieniem                            nieobecności ucznia.
6. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w Szkole w ciągu        tygodnia od powrotu. Nieobecność można usprawiedliwić w dzienniku elektronicznym lub pocztą                        elektroniczną.
7. Zasady usprawiedliwiania nieobecności w Szkole uczniów niepełnoletnich:  
          1) nieobecności usprawiedliwiane są przez wychowawcę na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w                 formie pisemnej w przez dziennik elektroniczny lub email;

          2) wniosek o usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności; jeśli uzasadnienie                      rodzica lub opiekuna jest niejasne, wychowawca ma prawo żądać szczegółowych wyjaśnień lub nie                      uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności;

8. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów pełnoletnich: 

          1) uczeń może usprawiedliwiać nieobecności samodzielnie (termin i forma jak w przypadku                                        niepełnoletnich) przedstawiając dokumenty urzędowe;

          2) w przypadku nieobecności wynikających z sytuacji losowych uczeń lub rodzic może wnioskować o                       usprawiedliwienie w formie oświadczenia wyjaśniającego przyczynę nieobecności;

          3) ostateczna decyzja co do prośby rodziców lub ucznia o usprawiedliwienie nieobecności pozostaje w                     gestii wychowawcy; w kwestiach spornych rodzic może odwołać się do Dyrektora szkoły;

9. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie nie będą uwzględniane. 
10. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu                  podana jest inna przyczyna niż podana w ust.1.
 11. Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją usprawiedliwia                  wyłącznie Dyrektor po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
12. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu na podstawie umotywowanej              pisemnej (w dzienniczku lub dzienniku elektronicznym) prośby rodziców.

13. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na           telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek                     rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
14. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką                            nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora.
15. Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów lub monitoruje          usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.
 16. Dyrektor Szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy w zajęciach                       szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.
17. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco wicedyrektorowi informacje związane z                  frekwencją uczniów.
 18. Nieobecność ucznia biorącego udział w zawodach, turniejach i olimpiadach pozaszkolnych powinna być             poświadczona odpowiednio przez klub lub organizatora.

 

Nagrody i kary

§ 85

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
          1) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania;
          2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
          3) wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i imprezach sportowych;
          4) nienaganną frekwencję;
          5) wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
2. Wprowadza się następujące rodzaje nagród:
          1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
          2) pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
          3) pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
          4) dyplom uznania;
          5) list pochwalny do rodziców ucznia;
          6) nagroda rzeczowa;
          7) tytuł Ucznia Roku;
          8) tytuł Absolwenta Roku.
3. Kryteria przyznawania tytułów Ucznia Roku i Absolwenta Roku określa Regulamin
     Wyboru Ucznia Roku i Absolwenta Roku.

§ 86

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
          1) nieprzestrzeganie zapisów Statutu;
          2) nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
          3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
          4) zastraszanie, wymuszanie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,
              cyberprzemoc, naruszanie dóbr osobistych, naruszanie prywatności i godności
              uczniów i pracowników Szkoły;
          5) wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności ZSO 8.
2. Rodzaje kar:
          1) nagana wychowawcy klasy;
          2) niewytypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez
              Szkołę, do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek wychowawcy; zakaz
              udziału w dyskotekach i innych wydarzeniach szkolnych;
          3) nagana Dyrektora;
          4) czasowy zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych lub skreślenie z listy
               uczestników w sytuacji braku poprawy zachowania;
          5) przeniesienie do równoległej klasy;
          6) skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej Szkoły.

§ 87

1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia,
    rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw
    przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków,
    zachowanie po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze,
    które kara ma zrealizować.
2. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
4. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

§ 88

1. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 86 ust.1 pkt 1:
          1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
          2) zostaje powiadomiony Dyrektor i rodzice;
          3) udzielenie upomnienia wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 86 ust. 1 pkt 2-5:
          1) wysłuchania dokonuje Dyrektor w obecności wychowawcy;
          2) z czynności wysłuchania sporządza się notatkę, którą podpisują: Dyrektor, uczeń, wychowawca

§ 89

1. O zastosowanej karze Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców lub opiekuna prawnego
   ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kary za czyny wymienione w § 86 ust. 1 pkt 2-5 Dyrektor udziela w obecności rodziców
    lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje podczas spotkania
    na terenie Szkoły w terminie wskazanym przez Dyrektora. Ust. 2 nie stosuje się w razie
    nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną
    lub faktyczną uczeń pozostaje.
3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu wkłada się do akt ucznia.
4. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego
    popełnienia powinno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz                                                              terminie i sposobie odwołania.

§ 90

1. Rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia, wobec którego zastosowano karę,
   przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
4. Odwołanie wnosi się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy.
5. Odwołanie rozpatruje komisja w składzie: Dyrektor, wychowawca, pedagog szkolny,
    Rzecznik Praw Ucznia w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 85

1. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby od pół roku do roku.
2. O zawieszeniu wykonania kary rozstrzyga podmiot, który jej udzielił na wniosek
    wychowawcy, pedagoga lub Samorządu Uczniowskiego.
3. Wykonanie zawieszonej kary można zarządzić, jeżeli ukarany w okresie próby dopuścił
    się kolejnego przewinienia wymienionego w §85 ust. 1 pkt 1-5.
4. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt ucznia po
    roku nienagannego zachowania

§ 91

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia pełnoletniego ucznia
   z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor.
2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozpoczęciu procedury karnego
    przeniesienia ucznia do innej Szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej Szkoły
    podejmuje właściwy kurator oświaty.

§ 92

1. Podstawą do skreślenia ucznia pełnoletniego jest brak rokowań, co do ukończenia
   Liceum, np. absencja uniemożliwiająca klasyfikowanie ucznia.
2. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum lub
    wnioskowania o przeniesienie do innej Szkoły.

§ 93

Skreślenie ucznia może mieć miejsce szczególnie w przypadku:
          1. stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników szkoły,
          2. dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania,
          3. używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem na terenie
              szkoły i w jej obrębie,
          4. naruszenia godności i nietykalności osobistej innych osób, w tym również pracowników szkoły,
          5. notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć
              edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym,
          6. dopuszczenia się kradzieży,
          7. fałszowania dokumentów państwowych,
          8. porzucenia szkoły i niezgłaszania się rodziców na wezwania wychowawcy klasy,
          9. uczeń może być również skreślony w trybie natychmiastowej wykonalności bez
               stosowania gradacji kar w przypadku prawomocnego wyroku sądowego.

§ 94

1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu
   oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa,
   Dyrektor niezwłocznie powiadamia organy ścigania.
2. Dyrektor, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie
    Rady Pedagogicznej danej Szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
    wychowawca klasy, pedagog (psycholog) szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się
    również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
     postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy,
     wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy
     informuje Radę Pedagogiczną o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych
     i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
     ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
    uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej w celu
    uzyskania opinii. Brak opinii Samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie
    wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
8. W przypadku niepełnoletniego ucznia Dyrektor kieruje sprawę do właściwego kuratora oświaty.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują
    rodzice lub prawny opiekun.
10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub
      opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
     w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia
     do czasu otrzymania ostatecznej decyzji

Rozdział 9

Organizacja pracy biblioteki

§ 95

1. W Szkole działa biblioteka i czytelnia. Zasady działalności biblioteki określa Regulamin
   Biblioteki.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,
    uczniów i rodziców oraz innych pracowników szkoły. Służy do realizacji zadań
    dydaktycznych i wychowawczych, wspiera warsztat pracy nauczycieli, uczestniczy w
    przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z innych typów                                                          bibliotek i środków informacji.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
          a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
          b) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczania poza bibliotekę,
          c) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,
          d) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
4. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję kształcąco –
    wychowawczą oraz kulturalno – społeczną.
5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy
    szkoły oraz rodzice. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.
    Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć
    lekcyjnych.
6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
          a) koordynowanie pracy w bibliotece;
          b) praca pedagogiczna;
          c) współpraca z rodzicami oraz bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami
              kulturalnymi.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły

Rozdział 10

Zasady rekrutacji

§ 96

1. Liceum prowadzi rekrutację uczniów do klas pierwszych w oparciu o ustawę o systemie
   oświaty, zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdyni oraz
   zarządzenie Dyrektora opracowane na podstawie ww. dokumentów. Zarządzenie
   Dyrektora ogłaszane jest corocznie, nie później niż w ostatnim dniu lutego.
2. Rekrutacja do Liceum odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności poprzez
    scentralizowany, elektroniczny system naboru.
3. Terminy i sposób składania dokumentów ogłoszone są przez zespół koordynujący dla
    Miasta Gdyni.
4. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia
    szkoły podstawowej.
5. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są łącznie
    następujące kryteria:
          1) wyniki egzaminu;
          2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki
               oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez Dyrektora Liceum;
          3) świadectwo ukończenia szkoły;
          4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
                    a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim
                        tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
                        przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
                        powiatowym przez inne podmioty działające na terenie Szkoły;
                    b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
                         szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
    rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
    kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
    kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
    psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
    rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
    miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
    następujące kryteria:
          1) wielodzietność rodziny kandydata;
          2) niepełnosprawność kandydata;
          3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
          4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
          5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
          6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
          7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
    przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani do
    Liceum w pierwszej kolejności.
9. Liceum prowadzi odrębną rekrutację do każdej z klas.
10. Uczeń przyjęty do Szkoły może przystąpić do testu z języka obcego kwalifikującego go do
      grup zróżnicowanych ze względu na stopień zaawansowania (we wszystkich klasach).
11. Celem dostarczenia możliwie pełnej wiedzy o Szkole i zasadach rekrutacji, ZSO:
          1) prowadzi aktualną informację na swojej stronie internetowej;
          2) organizuje Dzień Otwarty Szkoły.

Rozdział 1 1

Współpraca szkoły z rodzicami

§ 97

1. Szkoła współpracuje z rodzicami. 

2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

          1) spotkania z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego;

          2) spotkania nauczycieli z rodzicami;

          3) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce                        poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji poprzez dziennik                                  elektroniczny, kontakty osobiste;

          4) udział rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych; 
          5) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie (za zgodą rodziców) do poradni                                            psychologiczno- pedagogicznej;

          6) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z nauczycielami, o                                     przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych według warunków                                       określonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

          7) współpraca z rodzicami podczas organizacji wydarzeń szkolnych. 
3. Rodzic ma prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych administrowanych przez liceum, w      szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji, poprawiania oraz skorzystania z innych uprawnień        wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Rodzic ucznia rozpoczynającego naukę w Szkole uzyskuje hasło i login do dziennika elektronicznego raz w         cyklu nauczania dziecka.  

Rozdział 1 2

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole

§ 98

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami               patologii społecznej w obiekcie szkolnym nadzór nad osobami wchodzącymi na teren Szkoły sprawują                pracownicy obsługi oraz dyżurujący nauczyciele. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do          poleceń nauczycieli oraz pracowników obsługi Szkoły.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie  
    organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek.

3. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:  informatyki, fizyki, chemii i         inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć opracowuje regulamin           pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

4. Szkoła współpracuje z policją. 
5. Ucznia może zwolnić z danej lekcji Dyrektor/wicedyrektor, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć         edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę       wyjścia ze Szkoły.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela można odwołać pierwsze lekcje lub zwolnić uczniów z ostatnich             godzin.
7. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę      szkolną, pracownika służb bhp oraz Dyrektora.
8. Dyrektor powiadamia o ciężkim wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie ratunkowe (w razie                 potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

9. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamia się prokuratora i właściwego kuratora                      oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 99

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w       czasie ich pobytu w Szkole oraz w czasie zajęć organizowanych poza Szkołą.
2. W razie wypadku pracownik Szkoły udziela pierwszej pomocy przedmedycznej,  powiadamia Dyrektora i            pielęgniarkę, wzywa pogotowie ratunkowe. Każdy wypadek odnotowuje się w Rejestrze wypadków.
3. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza          się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły.
4. Pomieszczenia Szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, sekretariat, pokój nauczycieli wychowania                   fizycznego, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i               instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
5. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w                    zakresie udzielania pierwszej pomocy.
6. Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w                             odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po                               zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 100

1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza teren Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania          opieki ustala Dyrektor/ wicedyrektor.
 2. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel Szkoły, a w wyjątkowych              wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone                        dokumentem).

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik          musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

§ 101

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:

          1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;

          2) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

          3) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

2. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki          osób do tego upoważnionych.

3. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń        oraz uczestniczenia w grach i zabawach.  

Rozdział 1 3

Postanowienia końcowe

§ 102

1. Dokonywanie zmian w Statucie ZSO odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Organami uprawnionymi do wnoszenia zmian do Statutu są: 

          1) Dyrektor; 

          2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

          3) organ prowadzący;

          4) Rada Rodziców;

          5) członkowie Rady Pedagogicznej. 

3. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.  

§ 103

1. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności                     szkolnej.
2. Statut uchwalony w dniu 28 listopada 2019 r.