Zespół Szkół nr 8

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

Data publikacji stron internetowych: www.zso8gdynia.pl, www.sp37gdynia.pl, www.17logdynia.pl: 2019-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-18

Data publikacji strony internetowej:www.hackathon.17logdynia.pl – 2021-02-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-18

Data publikacji strony internetowej:www.4m.sp37gdynia.pl – 2022-03-03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-18

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 18.01.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych lub wyłączeń wymienionych poniżej:
· zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed 23.09.2018r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
· zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
· zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób ze specjalnymi potrzebami w postaci ikonki osoby niepełnosprawnej umieszczonej w lewym górnym rogu strony internetowej a w niej:
· możliwość powiększenia tekstu na stronie;
· możliwość zmniejszania tekstu na stronie;
· skala szarości;
· ustawienia kontrastu;
· ustawienie jasnego tła;
· podkreślenie linków;
· czytelna czcionka;
· możliwość zresetowania zmienionych ustawień.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Dobska e-mail: dobska.jolanta@zso8gdynia.pl; telefon: 58-620-33-16.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoły przy ulicy Wiczlińskiej 93

 1. Do budynku prowadzi podjazd z możliwością poruszania się na wózku osoby niepełnosprawnej. Ponadto do budynku szkolnego osoba niepełnosprawna może dostać się poprzez zewnętrzną platformę schodową prowadzącą od furtki szkolnej.
 2. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Wiczlińskiej, swobodny wjazd na wózku osoby niepełnosprawnej. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie niewidomej lub słabowidzącej pracownicy obsługi szkoły zostali oddelegowani do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się winda.
 5. W budynku, na każdym poziomie znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek szkoły przy ulicy Wiczlińskiej 50A

 1. Dojazd do budynku szkoły jest od ulicy Wiczlińskiej, parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia od ulicy Wiczlińskiej:
  • wejście do budynku A,
  • wejście do budynku B,
  • wejście do „części sportowej” szkoły.
 3. Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wzdłuż budynku, na zewnątrz, znajdują się ciągi komunikacyjne z zastosowanymi ścieżkami dotykowymi dla osób niewidomych i niedowidzących.
 5. Wejścia do budynku dostosowane do osób poruszających się na wózkach.
 6. W przypadku konieczności udzielenia pomocy osobie niewidomej lub słabowidzącej pracownicy obsługi szkoły zostali oddelegowani do udzielania informacji i pomocy przy wejściu głównym.
 7. W budynku na każdym poziomie znajduje się winda.
 8. Na każdym poziomie budynku szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 9. W całym budynku zastosowano, przy drzwiach poszczególnych pomieszczeń, panele informacyjne dostosowane dla osób słabowidzących i niewidzących poprzez właściwą typografię: pismo brajla oraz pismo punktowe jak również tyflografikę ułatwiającą użytkowanie toalet.
 10. Drogi wejściowe, klatki schodowe, wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznaczone (na poręczach pismo brajla).
 11. W budynku szkoły zastosowano system pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
 12. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego