Zespół Szkół nr 8

O szkole

O szkole

Gdyńska ósemka to placówka, w której kultura pracy sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz doskonaleniu kompetencji, a także modelowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich w oparciu o wartości.  Celem naszych działań  jest zrównoważony rozwój  oraz dobrostan.

Społeczność szkoły uczy się, krytycznie myśli, współpracuje ze sobą, działa na rzecz dobra wspólnego i lepszej edukacji. Wyróżnia nas pedagogika innowacyjności nastawiona na poszukiwanie rozwiązań, łączenie różnych dziedzin i refleksyjne wykorzystanie technologii.

  Dlaczego?

  • Chcemy przygotować społeczność szkoły do życia w świecie zmian,
  • Pragniemy budować lepszą jakość edukacji i dać  naszym uczniom możliwości rozwoju w kontekście wiedzy i umiejętności,
  • Wierzymy, że pozytywne doświadczenia edukacyjne młodych ludzi wpływają na ich aktywność i rozwój w dorosłym życiu.

  Co oferujemy?

  • Wysokiej jakości proces edukacyjny,
  • Pracę wychowawczą opartą na rozwoju inteligencji społeczno-emocjonalnej,
  • Przestrzeń do podejmowania inicjatyw dla całej społeczności – prężnie działający Samorząd Uczniowski,
  • Współpracę z biznesem – w tym m.in. z partnerem technologicznym – firmą Delkom,
  • Innowacje współtworzone z firmą Microsoft,
  • Pracę projektową, w tym współpracę międzynarodową,
  • Zajęcia interdyscyplinarne STEAM,
  • Symulacje biznesowe dla uczniów liceum,
  • Warsztaty kulinarne i edukację pod chmurką,
  • Laboratoria tematyczne dla uczniów, pracowników szkoły, rodziców i innych edukatorów,
  • Wykorzystanie chmury  Microsoft.

  Misja szkoły

  „Szkoła dobrych relacji”

  • Szkoła zapewnia warunki kształcenia i wychowania uczniów oparte na odpowiedzialności za siebie i innych członków społeczności.  
  • Szkoła rozwija predyspozycje i aspiracje uczniów oraz kształtuje ich zdolności do twórczego uczenia się przez całe życie. 
  • W szkole panują dobre relacje dzięki którym uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie.

  Wizja rozwoju szkoły

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni to szkoła kształcąca kompetencje kluczowe, takie jak: 

  • Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 
  • Kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 
  • Kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii; 
  • Kompetencje cyfrowe; 
  • Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; Kompetencje obywatelskie; w zakresie przedsiębiorczości; 
  • Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

  Gdyńska ósemka to placówka, która daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy warunki do zdobywania wiedzy, inspirowania, podejmowania inicjatywności oraz odkrywania.

  Celem naszych działań jest zrównoważony rozwój oraz dobrostan osiągany poprzez budowanie dobrych relacji pomiędzy wszystkimi organami szkoły.  

   

  Społeczność szkoły uczy się, krytycznie myśli, współpracuje ze sobą, działa na rzecz dobra wspólnego i lepszej edukacji. Wyróżnia nas pedagogika innowacyjności nastawiona na poszukiwanie rozwiązań, łączenie różnych dziedzin i refleksyjne wykorzystanie technologii.   

   

  Uczeń ma poczucie akceptacji i zaufania, które jest podstawą efektywnego uczenia się i budowania poczucia satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy. 

   

  Budujemy kulturę kreatywności opartą na słowach Kena Robinsona „Jeśli nie jesteś gotowy, żeby popełnić błąd, nigdy nie zrobisz nic kreatywnego”. 

   

  Jesteśmy organizacją uczącą się tzn.  nauczyciele uczą się wzajemnie od siebie i budują długotrwałe strategie rozwoju.

  Model absolwenta

  Absolwent naszej szkoły to osoba: 

  • Świadoma życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności, 
  • Gotowa do zdobywania wiedzy przez całe życie, 
  • Posiadająca umiejętności społeczne, 
  • Kreatywna, 
  • Posługująca się dwoma językami obcymi, 
  • Sprawnie korzystająca z narzędzi IT, 
  • Gotowa na zmiany w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie, 
  • Przestrzegająca prawa, dbająca o bezpieczeństwo własne i innych, 
  • Dbająca o zdrowie i środowisko naturalne.