Zespół Szkół nr 8

RODO

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, adres do korespondencji: 81-577 Gdynia ul. Wiczlińska 50A , e-mail sekretariat@zso8gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest: Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą między innymi na podstawie przepisów prawa oświatowego, w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Szkoły, a także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku edukacyjnego, w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych,  wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa, wypełnianie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo – opiekuńczej Placówki, a także promocja Szkoły. 
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 6. W przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Szkołę, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, a także dostawcom usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług  wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Twitter, Erasmus+ czy E-Twinning dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  Przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

  • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna

dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu wizyjnego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019, poz. 1781) wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni, ul. Wiczlińska 50a, 81-577, e-mail: sekretariat@zso8gdynia.pl, tel. 58 620 33 16.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl.
 3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia Placówki.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zw. z art. 68 ust. 1 pkt 6 – doprecyzowanie zasad realizacji zadania dyrektora szkoły (placówki) – zapewnianie bezpiecznych warunków zajęć i pracy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego,
  a także dostawcy usług, z którymi Szkoła zawarła umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów monitoringu wizyjnego. 
 6. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 8. Monitoring obejmuje powierzchnię taką jak: Budynek szkoły (korytarze i hole), teren wokół szkoły (place zabaw, place przyszkolne, boisko sportowe, wejścia do budynku, parking).
 9. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do trzech miesięcy od dnia nagrania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo:
  • prawo dostępu do swoich danych w siedzibie ADO,
  • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 11. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Klauzula informacyjna - rekrutacja do szkoły

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. U .UE. L 2016.119.1 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, adres do korespondencji: 81-577 Gdynia ul. Wiczlińska 50A, e-mail sekretariat@zso8gdynia.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl.
 3. Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe kandydata w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w związku z art. 149 i 150  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione
  są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa, a także dostawcom rozwiązań i asysty technicznych IT, operatorowi pocztowemu. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani. 
 5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administratornie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni lub XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni – placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni.
 8. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 1. Administrator informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.